Plugin "plg_vinaora_vietalias" chỉ chạy được với joomla 2.x, để có thể chạy được với joomla 3.x cần sửa 2 dòng sau trong file vinaora_vietalias.php

line 41: thay DS bằng DIRECTORY_SEPARATOR
line 56: thay &JFactory bằng JFactory

file output.php on
line 94: thay DS bằng DIRECTORY_SEPARATOR

Hoặc tải phiên bản đã chỉnh sửa chạy được trên joomla 3.x tại đây. Tải Plugin "plg_vinaora_vietalias"