Joomla 3.6 đòi hỏi thư mục cache phải có quyền được ghi vì vậy nếu chưa thiết lập quyền được ghi cho thư mu4c cache ta sẽ gặp phải lỗi sau:

"The file Cache Storage is not supported on this platform."

Thiết lập quyền được ghi cho thư mục cache và cả administrator/cache trong Joomla 3.6