Kloxo là phần mềm quản lý lưu trữ website miễn phí nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel.

Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa ramadhan. Kloxo-MR không chỉ sửa chữa các lỗi của Kloxo mà còn bổ sung nhiều tính năng, như chuyển sang chạy web server Nginx & có thể cài được trên CentOS 6.

Kloxo-MR có thể cài đặt được trên CentOS 6 trong khi đến thời điểm này Kloxo chỉ có thể chạy trên CentOS 5.

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR

Chuấn bị trước khi cài đặt
– Máy chủ CentOS mới tinh chưa cài đặt gì, ở đây mình dùng CentOS 6.4 64bit.
– Update CentOS: yum update -y
– Cài đặt một số package cần thiết:

yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y
yum install telnet wget -y

– Disable Selinux & kiểm tra trạng thái của Seli trên server

setenforce 0
echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config

Tiến hành cài đặt Kloxo-MR

– Download repo để cài — no need for 6.5.0.c and after

wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm --no-check-certificate
rpm -ivh mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm
yum update mratwork-release

– Cài đặt

yum install kloxomr -y

sh /script/upcp

– Sau khi cài đặt thành công thì bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới:

-----------------------------------------------------------------------

Congratulations. Kloxo-MR has been installed succesfully as ‘MASTER’. You can connect to the server at: https://<ip-address>:7777 – secure ssl connection, or  http://<ip-address>:7778 – normal one. The login and password are ‘admin’ and ‘admin’ for new install.  After Logging in, you will have to change your password to something more secure. – Better reboot for fresh install – Run ‘sh /script/make-slave’ for change to ‘SLAVE’

-----------------------------------------------------------------------
– Khởi động lại server bằng lệnh: reboot
– Đăng nhập bằng link http://<ip-address>:7778 dùng user/pass là admin/admin rồi đổi lại mật khẩu
– Vào giao diện trang quản trị Kloxo MR và đặt lại mặc định webserver là Apache, bạn có thể đổi trong phần Switch Program.