Nếu bạn dùng Qmail sau một thời gian thì số lượng email trong hàng đợi tăng lên đáng kể, có khi nó chiếm hết không gian lưu trữ trên ổ đĩa cứng làm các dịch vụ khác không hoạt động được. Bạn hãy làm theo các bước sau để xóa đi các email nằm trong hàng đợi mà không thoát đi được:

Trước hết hãy dùng qmail bằng lệnh:

qmailctl stop

Vào kiểm tra các thư mục bên dưới trước khi dùng lệnh này nhé. Xóa rồi ta không thể khôi phục lại được đâu:

find /var/qmail/queue/mess -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/info -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/local -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/intd -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/todo -type f -exec rm {} \;
find /var/qmail/queue/remote -type f -exec rm {} \;

Chạy lại Mail server


qmailctl start