Không hiển thị được module Language Switcher sau khi đã cài ngôn ngữ Tiếng Việt cho Joomla. 

Vào file Helper.php của module Language Switcher, Dòng 51, chú thích đoạn code sau:

// Do not display language without specific home menu
/*elseif (!isset($homes[$language->lang_code])) {
unset($languages[$i]);
}*/